Prodej a nákup půdy | prodej zemědělských pozemků | prodej stavebních pozemků

 • Registrace
 • Vložit inzerát
 • Můj účet
Skip Navigation LinksProdej pudy a pozemku   dalsi   Daně pozemky

Jaká byla Vaše prodejní cena orné půdy Kč/m2 ?
Daňová problematika a pozemky

Daň z nemovitosti (pozemků)

Předmět daně

Zákon č. 338/1992 Sb., O dani z nemovitostí

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí

Předmětem daně z pozemků nejsou

 • pozemky zastavěné stavbami uvedenými v § 7 odst. 1 nebo 2 v rozsahu půdorysu těchto staveb
 • lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení
 • vodní plochy s výjimkou rybníků sloužících k intenzívnímu a průmyslovému chovu ryb
 • pozemky určené pro obranu státu

Základ daně - z čeho se daň z nemovitostí vyměřuje?

U orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů je základem daně cena půdy zjištěná vynásobením skutečné výměry pozemku v m2 (k 1. lednu zdaňovacího období) průměrnou cenou půdy na 1 m2 stanovenou v příslušné vyhlášce. Tuto cenu je možné zjistit na příslušné obci (na obecním úřadě), pod kterou pozemek spadá, popř. přímo u správce daně.

Základem daně u pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období nebo součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč.

Základem daně u ostatních pozemků je skutečná výměra pozemku v m2 zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období.

Sazba daně u zemědělských pozemků

 • orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75%
 • trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzívním a průmyslovým chovem ryb 0,25%

Sazba daně u ostatních pozemků činí za každý 1 m2

 • zpevněných ploch pozemků, užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní sloužících pro
  1. zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1,00 Kč
  2. průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou činnost 5,00 Kč
 • stavebních pozemků 2,00 Kč
 • ostatních ploch 0,20 Kč
 • zastavěných ploch a nádvoří 0,20 Kč

Základní sazba u stavebních pozemků a ostatních ploch se dále násobí koeficientem počtu obyvatel

Do kdy se daň z nemovitostí platí?

Pokud roční daň z nemovitostí nepřesáhne částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to do 31. května běžného zdaňovacího období. Pokud je daň vyšší než 5000 Kč, můžete ji splatit ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a 30. listopadu běžného zdaňovacího období. Můžete ji samozřejmě také zaplatit najednou do 31. května.
Pokud celková daň z nemovitostí u jednoho poplatníka a u jednoho správce daně činí méně než 30 Kč, daňové přiznání se podává, daň se vyměří, ale nepředepíše se k úhradě.

Daňové formuláře můžete stáhnout: zde

Daň z nabytí nemovitých věcí, (dříve daň z převodu nemovitostí)

Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí č. 340/2013 Sb.

Převodem nemovitosti se rozumí úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti z jedné osoby na druhou včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví.

Kdo daň z převodu nemovitostí platí?

V případě kupních a směnných smluv může být poplatníkem převodce {prodávající). V takovém případě je nabyvatel ručitelem. Účastníci smlouvy se však mohou v kupní či směnné smlouvě výslovně dohodnout, že poplatníkem daně bude nabyvatel. Tento způsob je pro nabyvatele ve svých důsledcích výhodnější, neboť je od počátku aktivním účastníkem daňového řízení, platí daň přímo a nemusí tak zajišťovat částku na úhradu daně např. v úschově u notáře či advokáta tak, jak to řada kupujících činí, aby předešla komplikacím, pokud by převodce daň neuhradil. Ve smlouvě však musí být výslovně uvedeno, že nabyvatel je poplatníkem, nepostačí např. klauzule, že nabyvatel uhradí daň.

Z čeho se daň z nabytí nemovitých věcí počítá?

Základ daně vychází z tzv. "nabývací hodnoty". U převážné většiny kupních či směnných smluv se tato nabývací hodnota stanoví porovnáním sjednané (kupní) ceny a srovnávací daňové hodnoty. Vyšší z nich je nabývací hodnotou, od které se odvíjí základ daně a vypočítává daň.
Srovnávací daňová hodnota je buď částka odpovídající 75 % tzv. "směrné hodnoty" nebo částka odpovídající 75 % zjištěné ceny (podle znaleckého posudku).

Jaká je sazba daně z nabytí nemovitých věcí?

Sazba daně je pro všechny občany stejná a činí 4 % ze základu daně.

Kde a do kdy se podává daňové přiznání?

Daňové přiznání poplatník podává u toho správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nachází převáděná nemovitost. Poplatník je povinen podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí.
Povinnou přílohou daňového přiznání je písemnost (postačí kopie písemnosti), na jejímž základě došlo k nabytí nemovité věci (např. kupní smlouva, rozhodnutí soudu apod.) a vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu, jestliže se jedná o nemovitou věc evidovanou v katastru nemovitostí. Znalecký posudek je povinnou přílohou jen tehdy, pokud se základ daně odvozuje od zjištěné ceny.

Do kdy se daň z nabytí nemovitých věcí platí?

Daň z nabytí nemovitých věcí je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Daňové formuláře můžete stáhnout zde

Daň z příjmů z prodeje pozemku

 • Od daně je osvobozen tento příjem, pokud nemovitost vlastníte alespoň 5 let, resp. přesáhne-li doba mezi jeho nabytím a prodejem dobu pěti let. U podnikatele platí, že nemovitost po celou dobu trvání příslušné lhůty (5 let) nesmí být zahrnuta v obchodním majetku.
 • Pokud pozemek vlastníte méně jak 5 let je nutné tento příjem zahrnout do daňového přiznání
 • Při prodeji nemovitostí, které jste nabyli v rámci dědictví po zůstaviteli, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem či manželkou, se pětiletý časový test zkracuje o dobu, po kterou zůstavitel či zůstavitelé nemovitost prokazatelně vlastnili. Příbuzenství v řadě přímé definuje občanský zákoník v § 117. Přímými příbuznými jsou např. prarodiče a vnuci, rodiče a děti apod.
 • Jako uznatelný výdaj lze uplatnit kromě ceny nemovitosti, za kterou jste ji nabyli, (nebo dle znaleckého posudku ke dni nabytí, při nabytí daru či dědického usnesení při nabytí dědictvím) i náklady spojené s prodejem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti.
 • Pokud podmínky pro osvobození od daně z příjmu nesplňujete, jste povinni státu tento příjem přiznat a zdanit. To učiníte v rámci řádného termínu pro přiznání daně z příjmu, tj. do konce března následujícího roku. Sazba daně v současné době činí 15% z daňového základu (t.j. příjem - uznatelné náklady). Zdaníte dle § 10 - příloha č. 2. Uvedete "prodej pozemku". Příjem zdaňovaný podle § 10 ZDP nevchází do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
 • Příjmy z prodeje nemovitostí zahrnutých ve společném jmění manželů se zdaňují pouze u jednoho z manželů. Pokud byla nemovitost zahrnuta do obchodního majetku jednoho z manželů, zdaňuje se příjem pouze u tohoto manžela.