www. prodej půdy.cz

Kompletní servis při nákupu, prodeji, ocenění a směně zemědělských pozemků ... Rozsáhlá databáze investorů ... Nabídky x poptávky web . Neváhejte nás kontaktovat

Daně a zemědělské pozemky

DAŃOVÁ PROBLEMATIKA V OBLASTI DRŽBY A PŘEVODŮ ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ

1. Daň z nemovitosti ze zemědělských pozemků

- Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb.

Daňový základ - cena pozemku
 • A – orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad
 • B – trvalý travní porost
Výpočet ceny pozemku = plocha v m2 dané kultury x průměrné ceny dle katastrálního území (viz. stránka "Cena půdy")
 • C – hospodářský les
 • D – rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb
Výpočet ceny pozemku = součin dané výměry kultury v m2 a částka 3,80 Kč.

U ostatních typů pozemků je základem daně výměra v m2 (podle stavu k prvnímu lednu daného zdaňovacího období).

Sazba daně
Koeficient podle velikosti obce

Tímto koeficientem se násobí pouze stavební pozemky

Místní koeficient

Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků s výjimkou pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů.

Výpočet výsledné daně

Sazba daně krát výměra nemovitosti krát koeficient platný pro danou obec krát místní koeficient.

Do kdy se daň z nemovitostí platí
 • Samotná daň se platí každoročně vlastníkem nemovitosti, a to vždy na kalendářní rok dopředu. Přiznání se podává finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu se pozemek nachází, a to nejpozději do konce ledna. Pokud roční daň z nemovitostí nepřesáhne částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to do 31. května běžného zdaňovacího období. Pokud je daň vyšší než 5000 Kč, můžete ji splatit ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a 30. listopadu běžného zdaňovacího období. Můžete ji samozřejmě také zaplatit najednou do 31. května. Pokud celková daň z nemovitostí u jednoho poplatníka a u jednoho správce daně činí méně než 30 Kč, daňové přiznání se podává, daň se vyměří, ale nepředepíše se k úhradě. Daňové formuláře můžete stáhnout: zde.

3. Daň z příjmů z prodeje pozemku

 • Od daně je osvobozen tento příjem, pokud nemovitost vlastníte alespoň 5 let, resp. přesáhne-li doba mezi jeho nabytím a prodejem dobu pěti let. U podnikatele platí, že nemovitost po celou dobu trvání příslušné lhůty (5 let) nesmí být zahrnuta v obchodním majetku.
 • Pokud pozemek vlastníte méně jak 5 let je nutné tento příjem zahrnout do daňového přiznání
 • Při prodeji nemovitostí, které jste nabyli v rámci dědictví po zůstaviteli, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem či manželkou, se pětiletý časový test zkracuje o dobu, po kterou zůstavitel či zůstavitelé nemovitost prokazatelně vlastnili. Příbuzenství v řadě přímé definuje občanský zákoník v § 117. Přímými příbuznými jsou např. prarodiče a vnuci, rodiče a děti apod.
 • Jako uznatelný výdaj lze uplatnit kromě ceny nemovitosti, za kterou jste ji nabyli, (nebo dle znaleckého posudku ke dni nabytí, při nabytí daru či dědického usnesení při nabytí dědictvím) i náklady spojené s prodejem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti.
 • Pokud podmínky pro osvobození od daně z příjmu nesplňujete, jste povinni státu tento příjem přiznat a zdanit. To učiníte v rámci řádného termínu pro přiznání daně z příjmu, tj. do konce března následujícího roku. Sazba daně v současné době činí 15% z daňového základu (t.j. příjem - uznatelné náklady). Zdaníte dle § 10 - příloha č. 2. Uvedete "prodej pozemku". Příjem zdaňovaný podle § 10 ZDP nevchází do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
 • Příjmy z prodeje nemovitostí zahrnutých ve společném jmění manželů se zdaňují pouze u jednoho z manželů. Pokud byla nemovitost zahrnuta do obchodního majetku jednoho z manželů, zdaňuje se příjem pouze u tohoto manžela.
prodej pudy

Navštivte naše další weby:

Bohemia Brethren, s.r.o.
- web společnosti
Aukce pozemků
- aukční portál pozemků
Prodej lesa
- obchody s lesními pozemky
Realitinzert
- bezplatná realitní inzerce
Aukce dříví
- elektronická aukce surového dříví