www. prodej půdy.cz

Kompletní servis při nákupu, prodeji, ocenění a směně zemědělských pozemků ... Rozsáhlá databáze investorů ... Nabídky x poptávky web . Neváhejte nás kontaktovat

Pro prodávající (majitele)

OBVYKLÝ POSTUP REALIZACE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE

Nabízíme komplexní odborné poradenské a realitní služby při realizaci prodeje zemědělských pozemků a staveb při dodržení zásad čestného a férového přístupu v průběhu celého obchodu. Zajištění zájemce může být uskutečněno klasickou formou přímého oslovení potencionálních zájemců, oslovení zájemců z naší databáze čítající cca 700 subjektů, organizací výběrového řízení na podání nabídek nejvyšší ceny, nebo prodej v otevřené soutěži prostřednickým naši elektronické aukce "Aukce pozemků"
Bohemia Brethren, s.r.o.

Prodej pozemků a to zejména ve vztahu ke správnému určení tržní hodnoty je specifickou záležitostí, která se v mnoha faktorech značně odlišuje od prodeje ostatních běžných typů nemovitostí, zejména staveb. Prodejní cena pozemků je určena především tržním prostředím ve vztahu k tržní hodnotě, poptávce a nabídce v konkrétním čase a dané lokalitě. Na základě naší praxe, bohatých zkušeností, odborných schopností a znalosti trhu Vám můžeme nabídnout komplexní službu s cílem jak nejlépe zhodnotit Váš majetek.

Popis činností při realizaci zprostředkování prodeje pozemků

1. Potřebné podklady

Pro urychlení zpracování nabídky prodeje je vhodné mít připraveny tyto podklady:

 • Číslo LV a název k.ú., nebo seznam parcel a název k.ú.
 • Uzavřené smlouvy o nájmu, zejména informace o délce uzavřeného smluvního vztahu, možnosti ukončení nájmu.
 • Závazky třetích stran, kterými jsou nemovitosti zatíženy.
2. Uzavření zprostředkovatelské smlouvy

Zprostředkovatelská smlouva zajišťuje serióznost průběhu zprostředkování prodeje nemovitosti, obsahuje dohodnuté podmínky, zakládá oprávnění zprostředkovatele nemovité majetky nabízet, jednat se zájemci a zajišťovat prohlídky. V případě vážného zájmu o naše služby vyplňte a odešlete objednávku zprostředkování prodeje lesa na stránce "Chci prodat".

 • V případě, že budete znát požadovanou prodejní cenu majetku a nebudete požadovat vypracování tržního ocenění, obratem vám zašleme v příloze emailu vyplněný návrh vámi preferované varianty smlouvy o zprostředkování digitálně podepsanou ve formátu *pdf. V případě potřeby můžete navrhnout požadované změny v textu smlouvy.

 • V případě, že nebudete vědět jakou prodejní cenu požadovat a budete v objednávce požadovat tržní ocenění, obratem vás budeme informovat o ceně za vypracování tržního ocenění v případě, že nedojde k uzavření smlouvy o zprostředkování a bude vám zaslán příslušný návrh smlouvy o zprostředkování bez uvedení prodejní ceny k nahlédnutí. Tržní ocenění je vypracováváno vždy zdarma pouze za předpokladu, že následně dojde k uzavření jakékoliv varianty smlouvy o zprostředkování. V případě, kdy prodávající, poté co obdrží posudek tržní hodnoty a odmítne podepsat zprostředkovatelskou smlouvu, je povinen uhradit cenu za zpracování posudku tržního ocenění. Po vašem rozhodnutí o výši prodejní ceny vám zašleme vyplněný návrh preferované smlouvy o zprostředkování - digitálně podepsanou k vyjádření.

Odsouhlasenou smlouvu o zprostředkování může klient podepsat digitálním podpisem a zaslat zpět emailem, nebo pokud nedisponuje digitálním podpisem, smlouvu může vytisknout podepsat a zaslat obyčejnou poštovní zásilkou na adresu uvedenou v záhlaví, nebo postačí naskenovat poslední list smlouvy s podpisem a zaslat v příloze emailu zpět.

3. Posouzení a zhodnocení aktuálního stavu nemovitého majetku k datu nabídky

Úkolem je zjištění skutečného stavu nemovitosti k aktuálnímu datu nabídky prodeje, zejména identifikace hranic majetku, posoudí se případné škody na majetku, ověří se existence přístupových komunikací k pozemkům, ověří se majetkoprávní vztahy a vazby souvisejících s danou nemovitostí v Katastru nemovitostí, zejména závazky třetích stran, faktické i právní vady, omezení vlastnických práv (nájemní smlouvy, věcná břemena, předkupní, zástavní právo, exekuce apod.)

4. Stanovení tržní hodnoty pro účely nastavení výchozí prodejní ceny

Tržní ocenění, neboli cena obvyklá odráží optimální skutečnou tržní hodnotu majetku v místě a čase obvyklou a měla by prodávajícímu posloužit jako vodítko pro stanovení požadované prodejní ceny. Stanovení prodejní ceny je vždy na prodávajícím. Skutečná sjednaná kupní cena je vždy určena trhem na základě skutečné poptávky a nabídky. Vypracování tržního ocenění je provedeno na základě požadavku klienta a je zdarma pouze za předpokladu uzavření smlouvy o zprostředkování. Tržní ocenění musí být vypracováno před vlastním uzavřením smlouvy o zprostředkování, tak aby prodávající mohl tuto informaci využít v rozhodnutí o stanovení požadované prodejní ceny, která je mimo jiné uváděna ve zprostředkovatelské smlouvě. V případě, kdy na základě požadavku zájemce bude vypracováno tržní ocenění a následně nedojde k uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje na straně zájemce, bude vypracované tržní ocenění zájemci fakturováno.

5. Zpracování prodejní prezentace - Marketing - vložení do systému a zveřejnění, oslovení investorů

Zpracování profesionální nabídkové prezentace Vaší nemovitosti pro její marketing a pro jednání se zájemci. Prodejní prezentace obsahuje veškeré obecné, právní, ale i technické informace, fotodokumentaci, mapové podklady, podmínky uzavřené nájemní smlouvy, výpis z KN apod. V okamžiku obdržení podepsané smlouvy o zprostředkování je nemovitost vložena na naše vlastní webové servery www.prodejlesa.cz, www.prodejpudy.cz, www.realitinzert.cz, popř. dále exportována na další významné realitní servery. Okamžikem vložení nabídky do systému, provedeme párování se všemi odpovídajícími poptávkami, které máme v naši databázi a poptávkami v celé síti internet. S nabídkou prodeje seznámíme všechny naše investory a potencionální zájemce, které máme v databázi, čítající stovky potencionálních zájemců o koupi po celé ČR i zahraničí. Současně bude prováděno aktivní vyhledávání a oslovení nových potencionálních zájemců, jednání se zájemci, zajištění prohlídek, vyjednávání podmínek prodeje se zájemci. O průběhu nabídky včetně zpětných vazeb od zájemců Vás budeme průběžně informovat.

6. Smlouva o rezervaci nemovitosti a poskytnutí součinnosti při koupi nemovitosti

V případě, že se zájemce za dohodnutých podmínek rozhodne pro koupi Vaší nemovitosti, uzavírá s naší společností Smlouvu o rezervaci a poskytnutí součinnosti při koupi nemovitosti, na jejímž základě klient skládá rezervační poplatek obvykle ve výši provize za zprostředkování. Nemovitost je tak pro zájemce rezervována a smluvní strany mají čas na přípravu Kupní smlouvy.

7. Kupní smlouva

Smlouva, na základě které dochází k převodu vlastnictví z prodávajícího na kupujícího zápisem do Katastru nemovitostí. Vypracování kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do KN je v případě řešení bez advokátní úschovy kupní ceny v rámci zprostředkovatelské služby zdarma. V případě, že některá se smluvních stran požaduje advokátní, nebo notářskou úschovou kupní ceny, službu za tuto činnost hradí ta strana, která ji požaduje. Spolupracujeme s renomovanými právními kancelářemi, a notářskými úřady, které pro Vás zajistí veškeré potřebné úkony související s převody nemovitostí.

8. Předání nemovitostí, Daňové přiznání z nabytí nemovitých věcí

Předání nemovitosti kupujícímu se obvykle děje okamžikem zápisu vkladu do KN a zaplacením kupní ceny. Do této doby se oba účastníci převodu v KS zavazují, že nebudou nijakým způsobem nakládat s nemovitostmi, které by zhoršovaly jejich stav. Daň z nabytí nemovitých věcí činí 4 % ze základu daně, který vychází z tzv. nabývací hodnoty. U převážné většiny kupních i směnných smluv se tato nabývací hodnota stanoví porovnáním sjednané kupní ceny a srovnávací daňové hodnoty. Vyšší z nich je nabývací hodnotou, od které se odvíjí základ daně a vypočítává daň. Daňové přiznání je nutné předložit finančnímu úřadu v místě, kde se nachází nemovitost do třech měsíců od zápisu vkladu do KN a v tomto termínu také daň zaplatit. Daň z převodu nemovitostí hradí nabyvatel. Nabyvatel je povinen ve vyjmenovaných typů nemovitostí také zajistit znalecký posudek. Zpracování daňového přiznání pro nabyvatele je v rámci uzavření zprostředkovatelské smlouvy s klientem zdarma.

9. V rámci uzavřené zprostředkovatelské zajišťujeme:
 • Komplexní odborné poradenství související s převodem prodávaného majetku
 • Vypracování posudku tržní hodnoty pro ověření, nebo stanovení odpovídající nabídkové prodejní ceny
 • Zpracování nabídkové prezentace, marketing, oslovení investorů, jednání se zájemci, zajištění venkovních prohlídek
 • Zajištění rezervace nemovitosti zájemci
 • Zpracování návrhu Kupní smlouvy
 • Zpracování návrhu na vklad do Katastru nemovitostí
 • Poradenství v oblasti daně z příjmů

Nabízíme i zajištění služby advokátní, nebo notářské úschovy kupní ceny. Tuto službu hradí ta strana, která ji požaduje, obvykle kupující.


prodej pudy

Navštivte naše další weby:

Bohemia Brethren, s.r.o.
- web společnosti
Aukce pozemků
- aukční portál pozemků
Prodej lesa
- obchody s lesními pozemky
Realitinzert
- bezplatná realitní inzerce
Aukce dříví
- elektronická aukce surového dříví