www. prodej půdy.cz

Kompletní servis při nákupu, prodeji, ocenění a směně zemědělských pozemků ... Rozsáhlá databáze investorů ... Nabídky x poptávky web . Neváhejte nás kontaktovat
  • Nabídky
  •    Obchodní podmínky stažení příloh

Smluvní podmínky downloadu datových příloh

Podmínky stažení příloh k inzerátu

I. POJMY

1. ProdejPudy.cz - je realitní inzertní portál umožňující jeho Uživatelům mimo jiné seznámení se s nabídkami prodeje lesních a jiných zemědělských nemovitostí včetně detailních informací formou přiložených datových dokumentů identifikujících předmět nabídky.

2. Uživatel - fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, nebo právnická osoba, která využívá služeb realitního inzertního portálu ProdejPudy.cz.

3. Datové přílohy - datové soubory obsahující podrobné informace o konkrétní nabídce identifikované jedinečným ID, včetně její přesné polohy.

4. Identifikační formulář pro stažení příloh - online formulář se vstupními textovými poli v rozsahu: jméno a příjmení, telefon, email Uživatele. Slouží jako žádost o zpřístupnění stažení datových příloh dané nabídky.

5. Unikátní kód - kód sloužící Uživatelům k jednorázovému stažení datových příloh konkrétní nabídky

6. Provozovatel, Zprostředkovatel, Inzerující - je společnost Bohemia Brethren, s.r.o., IČ 26371979, se sídlem Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad Vltavou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 18667.

II. SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zprostředkovatel zajišťuje pro Vlastníka zprostředkování prodeje nemovitostí. Zprostředkovatel vykonává činnosti, na jejichž základě vznikne Vlastníku možnost uzavření smlouvy s Převodcem, jíž dojde k převodu vlastnického práva k nemovitosti. Zprostředkovatel uveřejňuje nabídky prodeje pod jedinečným ID na svém webu www. ProdejPudy.cz. Součástí podrobných informací o nabídce jsou datové soubory nacházející se u každé nabídky v detailu nabídky. Datové přílohy obsahují podrobné informace o nabízené nemovitosti a její poloze. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto datové soubory poskytnout Uživateli formou stažení dat pouze za podmínky odeslání identifikačního formuláře pro stažení příloh a souhlasu Uživatele s těmito Smluvními podmínkami. Identifikační formulář pro stažení příloh je umístěn v detailu inzerátu. Po odeslání formuláře obdrží Uživatel v emailové zprávě unikátní kód, který zadá do vstupního podle pro download příloh v detailu daného inzerátu. Následně se mu zpřístupní stažení přiložených datových příloh.

III. SMLUVNÍ ZÁVAZEK UŽIVATELE

1. Uživatel, který odešle žádost o stažení datových příloh ke konkrétní nabídce a obdrží unikátní kód pro zpřístupnění stažení datových příloh se zavazuje, že:
veškeré kontakty s vlastníkem nemovitosti/tí specifikované ve stažených datových přílohách bude činit výlučně prostřednictvím Zprostředkovatele společnosti Bohemia Brethren, s.r.o. a že s Vlastníkem nemovitosti bez vědomí Zprostředkovatele neuzavře kupní smlouvu, smlouvu o smlouvě budoucí kupní, k předmětným nemovitostem a to v době 2 roků od data odeslání Identifikačního formuláře pro stažení příloh.

2. Uživatelé webu ProdejPudy.cz nemají žádný právní nárok na stažení datových příloh.

IV. SMLUVNÍ POKUTA

1. Uživatel se zavazuje zaplatit Zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč včetně 21 % DPH, pokud poruší smluvní závazek uvedený v článku III. těchto Smluvních podmínek.

2. Smluvní pokuta je splatná nejpozději do 14 - ti dnů od doručení výzvy k zaplacení. Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody.

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Odesláním Identifikačního formuláře pro stažení příloh dává Uživatel souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovateli. Nakládání s osobními údaji Uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

2. Uživatel užíváním služeb ProdejPudy.cz dává výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel užil jeho osobní údaje (popř. kontaktní údaje právnické osoby) k jeho kontaktování za účelem zasílání kódu pro zpřístupnění datových příloh popř. dalších obchodních sdělení.

VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Tyto Smluvní podmínky downloadu datových příloh nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 2. 2017. Provozovatel je oprávněn Smluvní podmínky downloadu datových příloh kdykoli změnit. V takovém případě je povinen oznámit skutečnost, že byly Obchodní podmínky změněny a zveřejnit jejich nové znění. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Smluvní podmínky downloadu datových příloh pokaždé, když odešle identifikační formulář pro stažení příloh na stránce detail inzerátu na webu www.ProdejPudy.cz.

2. V případě, že by některé ustanovení těchto Smluvních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Smluvních podmínek.

Verze pdf - viz: "Smluvní podmínky downloadu datových příloh"

prodej pudy

Navštivte naše další weby:

Bohemia Brethren, s.r.o.
- web společnosti
Aukce pozemků
- aukční portál pozemků
Prodej lesa
- obchody s lesními pozemky
Realitinzert
- bezplatná realitní inzerce
Aukce dříví
- elektronická aukce surového dříví